KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Wersja z dnia 2020.06.03

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Digital Dragon z siedzibą w Krakowie, zwaną w dalszej części jako „Administrator”,

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się ze Specjalistą do spraw ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres -  info@questingo.com (z dopiskiem „ dane osobowe”)

3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane podczas korzystania z Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej www.questingo.com, przez wypełnianie formularzy dostępnych na sklepie (umożliwiających m.in rejestrację), zakupu wycieczki, czy też w trakcie jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej lub świadczonych usług.

4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

1) imię i nazwisko,  (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek  organizacyjnych nie będących osobą prawną: nazwę – firmę, nr NIP i – o ile posiada oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji);

2) adres e-mail, 

3) datę urodzenia (w przypadku użytkownika posiadającego status konsumenta, w rozumieniu art. 22 [1] K.c. dla celów weryfikacji wieku użytkowników korzystających z Sklepu Internetowego i odpowiednie filtrowanie dostępnych opcji zależnych od wieku), 

4) hasło,

5) adres zamieszkania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku użytkowników posiadających status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 [1] K.c.,)

6) zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem oraz zapisy dotyczące korespondencji pomiędzy użytkownikami w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej; 

d) dane dotyczące odwiedzin Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej oraz zasobów, z których Pani/Pan korzysta;  w tym informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),

e) odpowiedzi udzielane na jakiekolwiek ankiety lub kwestionariusze, dotyczące realizowanych Usług (dane te mogą być wykorzystywane dla celów analiz, w tym dotyczących zachowań użytkowników);

f) komentarze (feedbacki)użytkowników, które zostaną dodane po zrealizowanej Usłudze.

5. W odniesieniu do danych osobowych dotyczących odwiedzin Pani/Pana w Sklepie internetowym i Aplikacji mobilnej Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Pani/Pana) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Panią/Pana celem uzyskania dostępu do usług w Sklepie i Aplikacji mobilnej. Dane te mogą obejmować: adres IP Pani/Pana, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Sklepu Internetowego, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach. Dane te pozyskiwane są przez Administratora, który pozyskuje te dane w szczególności za pośrednictwem plików cookie.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w następujących celach:

1) wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem umowy lub dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (m.in. art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) jak również przekazywania Pani/Panu informacji związanych ze świadczonymi usługami, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych wówczas dane są przetwarzane  a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;

2) wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (m.in. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

3) umożliwienia Pani/Panu przekazywania i wymiany informacji z innymi użytkownikami w ramach Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej, co wiążę się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;

4) zapewnienia realizacji przez Administratora usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulaminem Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej oraz niniejszą Polityką, co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika,

5) przekazywania Pani/Panu (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług - przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana następuje wówczas za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych usług oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Panią/Pana, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu;

6) zarządzania Serwisem i Aplikacją oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Sklepu Internetowego, analizy danych i dotyczących nadzoru – podstawę przetwarzania danych osobowych Pani/Pana stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest  zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej usługi jak również doskonalenie dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Panią/Pana;

7) doskonalenia Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej oraz świadczonych usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Pani/Panu w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Pani/Pan korzysta z Sklepu Internetowego, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;

8) w celach analitycznych i statystycznych, w tym do badania satysfakcji Użytkowników, będących Konsumentami (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, dane osobowe zostaną zanonimizowane;

9) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług dostępnych w Sklepie i Aplikacji mobilnej, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),  jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;

10) wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora,  w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych; 

11) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o usługach świadczonych przez Administratora, specjalnych ofertach, promocjach i rabatach, również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy oraz świadczenie usług przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej na rzecz Pani/Pana. 

7. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Pani/Panu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przez jej cofnięciem. 

8. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Pani/Pana na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne podmioty prowadzące czynności dochodzeniowo – śledcze), 

2) partnerom biznesowym,

3) usługodawcy Administratora (w szczególności w zakresie technicznym, usług hostingowych,  narzędzi analitycznych i statystycznych, płatności, usług księgowych inne podmioty, w zakresie usług pocztowych), na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem,

4) osobom współpracującym z Administratorem w ramach Sklepu Internetowego na podstawie wydanych upoważnień.

9. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie  obsługi serwerów, realizacji zamówionej usługi, wówczas wszystkie transfery danych osobowych danych dokonywane będą w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także podstawą może być  decyzja Komisji Europejskiej lub wyraźna zgoda Użytkownika.

10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych. W zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem

11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dotyczy przypadku:

1) przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w razie skorzystania przez Pana/Panią z uprawnienia do złożenia sprzeciwu, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu;

2) Pana/Pana szczególnej sytuacji – ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych również w innym przypadku niż marketing bezpośredni. Wymaga to jednak wskazania przez Pana/Panią szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przez Administratora przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w sprzeciwie. Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, chyba, że konieczność przetwarzania jest w danym przypadku nadrzędna wobec Pana/Pani praw lub też przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Pana/Pani dane osobowe  mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  mogą podlegać profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Sklepu Internetowego, treść profilu konkretnego Pani/Pana, zakres usług dedykowanych Pani/Panu

13. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.