POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Digital Dragon z siedzibą w Krakowie, (dalej jako  „Administrator”) danych osobowych osób korzystających z Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.questingo.com (dalej jako „Sklep interentowy i Aplikacja mobilna”). Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

1) Przeglądarka - program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari); 

2) Cookies - pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej;

3) Państwo trzecie - państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  

4) Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

5) Profilowanie - każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

6) Usługi - usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej na rzecz Użytkowników;

7) Przetwarzanie - każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

8) Aplikacja mobilna – aplikacja dostępna bezpłatnie w sklepach Play i Apple, udostępniana klientom sklepu internetowego, w celu realizacji zakupionej wycieczki. Aplikacja Aribo jest zewnętrznym narzędziem dostarczanym przez firmę Aribo Sp. z o.o.  na potrzeby Sklepu Internetowego Questingo na podstawie umów handlowych. 

Wyrażenie niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Polityki Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej Aribo dostępnego pod adresem www.questingo.com. 

Aplikacja mobilna Aribo jako zewnętrzne narzędzie posiada własną politykę prywatności.

II. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

   

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej oraz Usług świadczonych przez Administratora, dostępnych dla Użytkowników, za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej szczegółowo opisanym poniżej.

III. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA  DANYCH W SERWISIE

1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane Osobowe podczas korzystania z Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej, wypełniania formularzy (umożliwiających m.in Rejestrację i założenie Konta), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową, zamawiania Usług, zgłaszania udziału w kampanii lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących  Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej.

2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu: 

1) wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem umowy lub dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (m.in. art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) jak również przekazywania Użytkownikowi informacji związanych ze świadczonymi Usługami, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;

2) wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (m.in. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

3) umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji z innymi Użytkownikami lub kontakt z Administratorem, co wiążę się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;

4) zapewnienia realizacji przez Administratora Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulaminem Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej oraz niniejszą Polityką, co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika,

5) przekazywania Użytkownikowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług - przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych Usług oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu;

6) zarządzania Sklepem Internetowym i Aplikacją mobilną oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Sklepu Internetowego, analizy danych, i dotyczących nadzoru – podstawę przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest  zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej Usługi jak również doskonalenie dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;

7) doskonalenia Sklepu Internetowego oraz świadczonych Usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzystania z Sklepu Internetowego, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;

8) w celach analitycznych i statystycznych, w tym do badania satysfakcji Użytkowników, (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane;

9) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym i Aplikacji Mobilnej, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),  jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;

10) wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora,  w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych; 

11) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na:

a) przekazywaniu informacji o usługach świadczonych przez Administratora,

b) przekazywaniu informacji o kampaniach organizowanych przez Administratora,

 również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody.

Po upływie okresu przetwarzania,  Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika: 

1) w przypadku Użytkowników będących Konsumentami: 

a) imię i nazwisko,  

b) adres e-mail, 

c) datę urodzenia (dla celów weryfikacji wieku użytkowników korzystających z Sklepu Internetowego i odpowiednie filtrowanie dostępnych opcji zależnych od wieku), 

d) hasło,

2) w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami: 

a) imię i nazwisko, (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek  organizacyjnych nie będących osobą prawną: nazwę – firmę, nr NIP i – o ile posiada -nr KRS oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji); 

b) adres e-mail, 

c) nr telefonu, 

d) adres zamieszkania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej, 

e) nr konta, 

f) hasło,

3) zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz zapisy dotyczące korespondencji pomiędzy Użytkownikami w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej; 

4) dane dotyczące odwiedzin Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej oraz zasobów, z których Użytkownik korzysta;  w tym informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),

5) odpowiedzi udzielane na jakiekolwiek ankiety lub kwestionariusze, dotyczące realizowanych Usług (dane te mogą być wykorzystywane dla celów analiz, w tym dotyczących zachowań Użytkowników);

6) komentarze (feedbacki)Użytkowników, które zostaną dodane po zrealizowanej Usłudze.

4. W odniesieniu do Danych Osobowych dotyczących odwiedzin Użytkownika w Sklepie Internetowym i Aplikacji Mobilnej Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do Usług w Sklepie Internetowym i Aplikacji Mobilnej. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Sklepu Internetowego, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach. Dane te pozyskiwane są przez Administratora, który pozyskuje te dane w szczególności za pośrednictwem plików cookie.  

5. Administrator nie przechowuje danych poufnych takich jak numery kart kredytowych Użytkowników czy danych dostępu do konta bankowego.

6. Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwia korzystanie z Usług.

7. W związku z realizacją Usług, Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom

1) partnerom biznesowym;

2) usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie technicznym, usług hostingowych,  narzędzi analitycznych i statystycznych, płatności, usług księgowych, usług pocztowych),

3) osobom współpracującym z Administratorem w ramach Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej na podstawie wydanych upoważnień;

4) organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa). 

8. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:

1) jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego, 

2) jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,

3) jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi;

4) jest to konieczne do celów analitycznych, w tym także w celu optymalizacji Sklepu Internetowego oraz świadczonych przez Administratora Usług;

5) wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

6) jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;

7) nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa.  

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych Osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookies, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub  mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.

10. Mając na uwadze zakres działalności Administratora, może zdarzyć się, że usługodawcy Administratora np. w zakresie obsługi serwerów, hostingu, software lub Przedsiębiorcy, którzy organizują Kampanie będą zlokalizowani na terenie Państwa trzeciego wówczas Dane Osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w takim przypadku wszystkie transfery Danych Osobowych dokonywane będą w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Przekazanie Danych Osobowych przez Administratora może nastąpić również w przypadku zamówienia przez Użytkownika Usługi wymagającej przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego. W tym wypadku podstawą przekazania Danych  Osobowych może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, w szczególności w przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, podstawą tą jest decyzja Komisji Europejskiej 2016/1250 w sprawie uznania za adekwatną ochronę przetwarzania Danych Osobowych na podstawie the EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) z 12.07.2016 r. Z kolei w przypadku przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony – Administrator stosował będzie odpowiednie zabezpieczenia za pomocą:

a) wiążących klauzul korporacyjnych dla administratorów danych

b) wiążących klauzul korporacyjnych dla podmiotów przetwarzających

c) klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej 

W sytuacji niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia przez Administratora odpowiednich zabezpieczeń prawnych,  Dane Osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyrażonej przez Użytkownika wyraźnej zgody. 

12. W sytuacji przekazywania danych osobowych do podmiotu znajdującego się w Państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) należy zarejestrować każdy przypadek eksportu Danych Osobowych w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.

13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. przesyłania informatorów lub innych wiadomości, które zdaniem Administratora mogą być interesujące dla Użytkownika  lub przesyłania skierowanych do konkretnego Użytkownika reklam).  

14. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę  poprzez:

a) usunięcie zaznaczenia odpowiedniego pola na swoim Koncie

b) wysłanie informacji mailowo na adres info@questingo.com

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator wykorzystuje Dane Osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym mogą one podlegać one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej, treść Usług dedykowanych danemu Użytkownikowi, a także proponowanie Użytkownikowi działań zwiększających jego aktywność w Sklepie Internetowym i Aplikacji Mobilnej. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie III Polityki.

Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł poprawić jakość korzystania z Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej, a także dokonać oceny osobistych preferencji i zainteresowań Użytkowników. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidulanych zachowań Użytkowników.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych: 

a) prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);

b) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;

c) prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi i/lub Przewoźnikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta w Serwisie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych Osobowych);

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie  Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

g) Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi  przysługuje:

h) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili; 

i) prawo do przenoszenia Danych Osobowych. 

2. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skorzystać z właściwych zakładek w Sklepie Internetowym i Aplikacji Mobilnej lub przesłać e – mail pod adres info@questingo.com 

VI. DANE UDOSTĘPNIANE NA PROFILU UŻYTKOWNIKA 

1. Na profilu Użytkownika w Sklepie Internetowym i Aplikacji Mobilnej wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie.

2. Podstawowe informacje ujawnione na profilu Użytkownika (nazwa użytkownika) są widoczne dla każdego Użytkownika w rankingu poszczególnych Wycieczek

3. Dostawca aplikacji mobilnej Aribo ma dostęp do danych Użytkownika w celu poprawnej weryfikacji osoby i w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej.

4. Użytkownik biorąc udział w danej Wycieczce zobowiązuje się do przestrzegania zarówno Polityki i Regulaminu Sklepu Internetowego, jak również regulaminu i polityki prywatności Aplikacji mobilnej Aribo

5. Dane dodatkowe umieszczone w profilu Użytkownika są dobrowolne.

VII. PLIKI COOKIES

1. Sklep Internetowy i Aplikacja mobilna wykorzystuje pliki Cookies.

2. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:

1) podnoszenia jakości Usług świadczonych przez Administratora;

2) ustalenia liczby osób korzystających z Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z nich;

3) zapamiętywanie danych logowania do Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej;

4) prowadzenie anonimowych, zbiorczych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność i zadowolenie Użytkowników Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej;

5) zapewnienia produktów lub usług spełniających oczekiwania i potrzeby Użytkownika,

6) utrzymania sesji Użytkownika.

7) korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej, w tym zalogowania się do Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej.

3. W ramach Sklepu Internetowego będą stosowane następujące pliki Cookies: niezbędne, analityczne, sesyjne, trwałe 

4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Istnieje możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis i Aplikację – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

1) w przeglądarce Chrome  ________________

2) w przeglądarce Firefox    _________________

3) w przeglądarce Internet Explorer   ________________

4) w przeglądarce Opera   ________________

5) w przeglądarce Safari  ________________

7. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane wyłącznie do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i Aplikacji mobilnej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 VIII. ZABEZPIECZENIA

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Danych Osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator przetwarza wszelkie Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami ochrony bezpieczeństwa. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.  

Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe przechowywane są na specjalnych dzierżawionych serwerach. Serwery posiadają odpowiednie zabezpieczenia. 

Dodatkowe środki zabezpieczające:

- certyfikaty SSL - który pozwala na chronienie danych przesyłanych przez klientów. Taki certyfikat szyfruje informacje przesyłane przez nabywcę na przykład poprzez formularz zgłoszeniowy, formularz rejestracyjny, panel logowania, koszyk

- używanie bezpiecznych skryptów

- zabezpieczenia kodami i hasłami katalogów

- zabezpieczenia poprzez kontrolę dostępów

- częste zmiany hasła

- aktualizacje programowania

IX. PRZEKEROWANIA

Serwis zawiera przekierowania (linki) do innych stron www wraz z zwięzłym opisem. W przypadku przekierowania Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności. W wyniku takiego przekierowania Administrator nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika a podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe będzie administrator strony www, na warunkach określonych w jego polityce prywatności.

X. NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Administrator zastrzega prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane uzyskał w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Sklepu Internetowego. Pod tym określeniem rozumiane są informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności Sklepu Internetowego (np. dotyczące zmiany Polityki Prywatności lub Regulaminu), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach itp.) oraz w przypadku wyrażenia dodatkowych opcjonalnych zgód, także informacje komercyjne. Informacje komercyjne są filtrowane przez redakcję Administratora w najwyższym stopniu w jakim jest to możliwe. Ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie – nie częściej niż raz na tydzień.

XI. DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych, praktyk stosowanych w naszym Sklepie lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, prosimy o kontakt pod adres: info@questingo.com

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych.